Aktivity

Gymnastika pre predškolákov

Deti od 4 do 6 rokov
Cvičenie je prispôsobené veku, možnostiam a schopnostiam dieťaťa.

Je zostavené tak, aby si hravou a nenásilnou formou budovalo pozitívny vzťah k športu. Dieťa sa naučí vykonávať a rozvíjať základné gymnastické zručnosti, fyzickú silu, koordinačné schopnosti, pomocou jednotlivých gymnastických tvarov a rôznych pohybových aktivít. Zároveň dieťa lepšie spoznáva samo seba, buduje si sebadôveru, učí sa pracovať v skupine, stáva sa súčasťou kolektívu ,kde je zdravá súťaživosť ale aj podpora od ostatných čo pozitívne rozvíja osobnosť dieťaťa. Dieťa má radosť z dosiahnutého cieľa.

Cvičenie trvá 60 minút - jeden alebo dvakrát týždene.
Podľa vlastného výberu pri registrácii.

Gymnastika pre školákov

Deti 6 až 8 rokov , Deti viac ako 8 rokov
Cvičenie je zamerané na osvojenie si zložitejších gymnastických cvičebných tvarov

Rozvoj kondičných a koordinačných schopností, ohybnosti, obratnosti ako aj budovanie sily, vytrvalosti, prostredníctvom rôznych gymnastických cvičení pri čom sa prihliada na schopnosti každého dieťaťa.Každá jedna absolvovaná hodina posúva postupne ( krôčik po krôčku) dieťa v pred.Opakovaním rovnakých aktivít dieťa samé vníma svoj posun. Buduje si pozitívny vzťah k sebe samému čo má vplyv na jeho sebavedomie a sebahodnotenie. Stáva sa súčasťou kolektívu,súčasťou celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú.

Cvičenie trvá 60 minút - jeden alebo dvakrát týždene.
Podľa vlastného výberu pri registrácii.

Akrobatické hodiny (párova akrobacia a skupinové formácie)

Cieľom skupiny je zdokonaliť akrobatické schopnosti

Cieľom skupiny je zdokonaliť akrobatické schopnosti, naučiť sa pracovať v tíme a nacvičovanie choreografií s ktorými sa skupina bude môcť zúčastniť na rôznych Slovenských aj svetových podujatiach, ako napr. Gymnaestráda, Gym for Life a iné.

Cvičenie trvá 120 minút dvakrát týždene.
V prípade záujmu o toto cvičenie je treba nás kontaktovať
a prísť na kasting.

Parkour

Deti od veku 8 a viac
disciplína francúzskeho pôvodu, ktorej základom je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B

Parkour je disciplína francúzskeho pôvodu, ktorej základom je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B (a späť) bezpečne, plynule a účinne (efektívne) s použitím vlastného tela. Pomáha v prekonávaní akýchkoľvek prekážok v okolitom prostredí – od vetiev cez kamene a skaly až po zábradlia a betónové steny – môže sa vykonávať v meste, ako aj na dedine. Muž, ktorý vykonáva parkour je traceur, žena je traceuse alebo traceurka. Podľa definície Francúza Davida Belle sa parkour zameriava na tréning účinných pohybov a rozvoj tela a mysle, aby sa človek vo všetkých situáciách (a predovšetkým kritických) vedel pohybovať pokojne a sebaisto.

Hodina je zameraná na základy gymnastiky, koordináciu pohybu, spevnovanie tela, zdolávanie prekážok. Tréningy prebiehajú v telocvični aj vonku.

Cvičenie trvá 60 minút alebo 120 minút.

Športové, tanečné kluby, materské a základné školy

Deti od veku 8 a viac
Malinagym ponúka cvičenie pre materské školy, základné školy, školské družiny či školské kluby.

Cvičenie je zamerané na všeobecný pohybový rozvoj pod dohľadom gymnastického trénera. Deti vykonávajú prirodzený pohyb. Rozvíjajú svoje motorické schopnosti, obratnosť, rýchlosť,ohybnosť, silu, vytrvalosť atď.... Cvičenie vždy prisôsobíme k danému koletívu, tiež schopnostiam jednotlivích detí. Pracujeme so základným náčiním a náradím kde si deti precvičujú koordináciu celého tela.

Cvičenie trvá 60 minút.

Gymnastika pre dospelých.

Dospelí
Cvičenie je zamerané na základy gymnastiky.

Cvičenie je zamerané na základy gymnastiky, spevňovanie tela, koordinačných schopností, rozvoj fyzickej sily , posilňovanie vlasnou váhou , strečing.

Cvičenie trvá 60 minút.

Letné celodené tábory

Deti od 4 rokov
Počas letných prázdnin organizujeme celodenné campy. Zamerané na gymnastiku, tanec a iné Športové aktivity.

Pre deti sú pripravené : • gymnastika • základy akrobacie • 8m nafukovacia dráha • cvičenie v plachtách • korčulovanie na kolieskových korčuliach • loptové hry • spoločenské hry • ine hrý v prírode

V cene tábora je zabezbečená strava:
desiata, obed, olovrant, pitný režim počas celého dňa.
Online registrácia na kurz gymnastiky
Registrujte tu
alebo volajte
Hotline
0948 382 909
© 2018, Malina - Centrum detskej gymnastiky.