Zásady ochrany osobných údajov

Občianske združenie
MALINA Gymnastické centrum

1.
Rozsah pôsobnosti týchto Zásad
V Malina Gymnastické Centrum, občianske združenie (ďalej len „Malinagym“) si vysoko vážime Vašu dôveru, našich zverencov, rodičov, klientov, partnerov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Malinagym považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.
2.
Kategórie osobných údajov, účely ich spracúvania, právne základy a doba spracúvania
Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb („dotknuté osoby“), snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu je spracúvanie niektorých osobných údajov predovšetkým našich zverencov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie samotnej služby a komunikáciu
s Vami.

Malinagym spracúva tieto kategórie osobných údajov:

2.1 Údaje dotknutých osôb v súvislosti so zmluvným vzťahom

Ak Vy alebo Vaše dieťa už je klientom Malinagym, alebo máte záujem sa ním stať, pre uzatvorenie a plnenie zmluvy je potrebné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje alebo osobné údaje Vášho dieťaťa.

V Malina Gymnastické Centrum, občianske združenie (ďalej len „Malinagym“) si vysoko vážime Vašu dôveru, našich zverencov, rodičov, klientov, partnerov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, akademický titul, zákonného zástupcu, meno, priezvisko dieťaťa, adresa, výška neuhradených záväzkov a iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté.

Účely spracúvania osobných údajov: Poskytovanie služby v zmysle zmluvy, konkrétne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, fakturácie vyúčtovania úhrady, evidencie a postupovania pohľadávok, vypracovania zoznamu klientov.

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať a na spracúvanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Neposkytnutie vyššie uvedených údajov má za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu z dôvodu nemožnosti jej plnenia.

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Ďalšie kategórie osobných údajov: rodné číslo dieťaťa, kópia preukazu poistenca, bankové údaje zodpovedného zástupcu dieťaťa/klienta, telefónne číslo, e-mail.

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodu oprávneného záujmu Malinagym. (i) V prípade úrazu dieťaťa alebo klienta Malinagym okamžite komunikuje s rýchlou zdravotnou službou, prípadne iným štátnym poskytovateľom zdravotnej pomoci, kedy je potrebné predložiť doklad o zdravotnom poistení. (ii) Ministerstvo
školstva, vedy a výskumu SR poskytuje Malinagym dotácie na deti zaregistrované v Malinagym, pričom dotácie je možné získať len po zaregistrovaní dieťaťa na základe rodného čísla na Ministerstve školstva, vedy a výskumu. (iii) Pre rýchlu a jednoduchšiu komunikáciu spracúvame aj telefónne číslo a e-mail zákonného zástupcu dieťaťa alebo klienta.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu s Malinagym, aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností – zvyčajne 3 mesiace po skončení zmluvného vzťahu, resp. ukončení registrácie, vprípade, ak boli všetky zmluvné záväzky vyrovnané;
v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.


2.2 Údaje získané na základe súhlasu

Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov Malinagym, ale ich spracúvanie umožní Malinagym zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo Vás naozaj zaujíma a prípadne Vás informovať o ponukách, ktoré sú pre Vás vhodné.

Tieto údaje sú spracúvané len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracúvané počas platnosti tohto súhlasu, pričom účely, právne základy a doba spracúvania údajov sú súčasťou súhlasu. Ide najmä o:

kontaktné údaje pri marketingovom oslovení v prípade, že nie ste klientom Malinagym (osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu s marketingovým oslovením)
3.
Registratúra a osobné údaje
Aj v prípade, ak spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady budeme tieto údaje uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou až do ich vyradenia.

Malinagym pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané Malinagym, majú v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postavenie sprostredkovateľov ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Malinagym a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o kategórie prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo, prevádzkovateľov systémov hybridnej pošty dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné bezpečnostné služby, zabezpečujúce ochranu objektov Malinagym spoločností, zabezpečujúcich vymáhanie dlžných pohľadávok činnosť znalcov, advokátov, audítorov.

S každým takýmto subjektom uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky.
4.
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Malinagym bez Vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové
účely inej spoločnosti.

Na získavanie dotácií z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR poskytuje Malinagym rodné čísla detí zaregistrovaných v Malinagym Ministerstvu školstva, vedy a výskumu SR, pretože dotácie je možné získať len po zaregistrovaní dieťaťa na základe rodného čísla na Ministerstve školstva, vedy a výskumu.
5.
Spôsob spracúvania osobných údajov

Malinagym vedie záznamy osvojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému
poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávneným
používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom
ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom Malinagym.
6.
Práva dotknutých osôb, ktorých údaje spracúvame
Ak ľubovoľné subjekty spracúvajú Vaše osobné údaje, v zmysle GDPR disponujete viacerými právami, ktoré Vám dávajú možnosť toto spracúvanie ovplyvniť. Nie všetky práva si však môžete uplatniť vždy – záleží predovšetkým od právneho základu, podľa ktorého sú informácie spracúvané.

Napríklad, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky, toto spracúvanie údajov nemôžete namietať alebo požadovať výmaz.

Žiadosť o uplatnenie práv môžete podať písomne na adresu sídla Malinagym (v prípade písomného elektronického podania na adrese info@malinagym.sk), za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.


6.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od Malinagym:

- potvrdenie, či spracúva osobné údaje,

- informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,

- v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných
údajov.

- v prípade opakovanej žiadosti bude Malinagym oprávnená za kópiu osobných údajov
účtovať primeraný poplatok.


6.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude Malinagym spracúvať. Klient Malinagym, má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.


6.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak Malinagym nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Malinagym má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.


6.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.


6.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR má dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany Malinagym v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.


6.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Malinagym, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Malinagym o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžeme údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.


6.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Malinagym. V prípade, že Malinagym nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Malinagym spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.


6.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).


6.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Malinagym uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.


6.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).
7.
Kontaktné údaje pre otázky v súvislosti s ochranouu osobných údajov v Malinagym
Malinagym
Malina Gymnastické Centrum, občianske združenie
Broskyňova 49, 900 45 Malinovo
E-mail: malinagym@malinagym.sk
Telefón: 0948382909
8.
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Malina Gymnastické Centrum, občianske združenie
Broskyňova 49, 900 45 Malinovo

IČO: 42354650
DIČ: 2023950962
Bankové spojenie: IBAN: SK75 3100 0000 0040 9007 9004
SWIFT: KOMASK2X
Občianske združenie zapísane : VVS/1-900/90-42 447
Web: www.malinagym.sk
E-mail: malinagym@malinagym.sk
Telefón: 0948382909
Online registrácia na kurz gymnastiky
Registrujte tu
alebo volajte
Hotline
0948 382 909
© 2018, Malina - Centrum detskej gymnastiky.