Základné ustanovenia

Občianske združenie
MALINA Gymnastické centrum

1.
Stanovy
Základné ustanovenia
MALINA Gymnastické centrum je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, do ktorého sa dobrovoľne združili a združujú fyzické i právnické osoby a ktoré majú záujem rozvíjať a podporovať športovanie predškolskej i školskej mládeže a ostatných občanov Slovenskej republiky i cudzincov, s cieľom aktívne sa zapájať do rozvoja rekreačného, ale aj vrcholového športovania .

MALINA Gymnastické centrum je právne samostatné, nezávisle združenie.

MALINA Gymnastické centrum je apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní a činnosti v súlade s týmito stanovami a právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými právnymi aktmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Názov : MALINA Gymnastické centrum 
Sídlo : Broskyňová 49,900 45 Malinovo.
Štatutárnym zástupcom je predseda predstavenstva združenia.
2.
Právna povaha a postavenie
MALINA Gymnastické cetrum je občianske združenie s právnou subjektivitou. Základnou činnosťou združenia je športová činnosť v oblasti rekreačného, výkonnostného i vrcholového športu. Základným športovým odvetvím je športová gymnastika.

MALINA Gymnastické centrum môže vyvíjať aj činnosti súvisiace alebo podporujúce základnú činnosť združenia napr. poradenstvo, školenia, sústredenia.

MALINA Gymnastické centrum sa na základe rozhodnutia svojho predstavenstva môže stať členom jednotlivých športových organizácii  a zväzov v Slovenskej republike alebo aj v zahraničí, predovšetkým v krajinách Európskej únie.

MALINA Gymnastické centrum sa na základe rozhodnutia svojho predstavenstva môže stať členom medzinárodných organizácii, ktoré  sú činné v oblastiach činnosti združenia.
3.
Poslanie a ciele
Hlavným poslaním  združenia je vytvoriť podmienky pre rozvoj športového hnutia. Cieľom je umožniť svojim členom, aby využívali tieto podmienky pre rozvoj svojich duševných a fyzických schopností. Hlavným poslaním je rekreačné, výkonnostné i vrcholové športovanie všetkých vekových kategórii.
4.
Hlavné úlohy
1/ Organizovať tréningovú a všeobecnú športovú činnosť pre svojich členov.
2/ Organizovať súťažnú činnosť.
3/ Organizovať komplexnú športovú prípravu.
4/ Organizovať účasť svojich členov na súťažiach v rámci SR ako i v zahraničí.
5/ Organizovať pre svojich členov športové sústredenia.
6/ Organizovať športovo- kultúrne podujatia pre aktívnu propagáciu a reprezentáciušportu.
7/ Spolupracovať s inými športovými organizáciami ako aj s organizáciami   zapojenýmido hnutia boja proti kriminalite mládeže, boja proti drogám a požívaniu alkoholu.
8/ Zabezpečovať pre svojich členov vhodnú regeneráciu síl.
9/ Vypracovávať rozpočet a priebežne kontrolovať jeho plnenie.
10/ Propagovať svoju činnosť  a dosiahnuté výsledky v masmédiách.
11/ Vysielať svoj trénersky tím na vzdelávacie školenia a kurzy s cieľom získavaťneustále nové poznatky o tréningovom procese.
12/ Organizovať pre svojich členov vlastný vzdelávací program.
13/ Zabezpečovať materiálne, finančne a ekonomicky svoju činnosť so zreteľom nadodržiavanie všetkých právnych noriem platných v SR.
14/ Zabezpečovať registráciu, evidenciu a štatistiku členstva a pretekárov združenýchv MALINA Gymnastickom centre .
15/ Zabezpečovať spoluprácu so základnými a strednými školami s cieľom získavanianových členov ako aj realizovať neustále nábory  členom z inej základne.
5.
Členstvo
Členom združenia sa môže stať :

1/ fyzická osoba
2/ právnická osoba

O členstvo požiada uchádzač podaním prihlášky predstavenstvu združenia, v ktorej uvedie svoje základne údaje a vyhlásenie, že bude dodržiavať stanovy združenia a rozhodnutia predstavenstva. Prihlášku do 14 dní od jej podania posúdi  predstavenstvo. Následne doručí uchádzačovi stanovisko k jeho prihláške. U uchádzača-fyzickej osoby mladšieho ako 15 rokov podávajú prihlášku jeho zákonní zástupcovia. Za právnickú osobu podpisuje prihlášku štatutárny zástupca.

Čenstvo zaniká :

1/ písomným oznámením člena o ukončení členstva adresovaním predstavenstvu.
2/  zrušením združenia.
3/ smrťou člena-fyzickej osoby.
4/ zánikom člena-právnickej osoby.
5/ vylúčením člena pre porušenie stanov združenia. 

O vylúčení člena rozhodujepredstavenstvo. O odvolaní člena proti vylúčeniu rozhoduje Snem združenia.
6.
Práva a povinnosti členov
Člen má právo:

1/ zúčastňovať sa na činnosti  združenia podľa svojej spôsobilosti a kvalifikácie napr. akoaktívny  pretekár , rekreačný športovec, tréner, rozhodca, funkcionár a to s právomhlasovať, voliť a to od svojich 18 rokov a byť do orgánov združenia  volený od svojich 21rokov. Za členov mladších ako 18 rokov hlasuje a volí jeden z jeho zákonných zástupcov.
2/ Predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, vyžadovať informácie o činnosti, ako ajupozorňovať na nedostatky.

Člen má povinnosť:

1/ dodržiavať Stanovy združenia, interné smernice a rozhodnutia orgánov združenia.
2/ svojim správaním a športovými výkonmi prispievať k dobrému menu združenia.
3/ riadne a včas platiť členské a iné združením schválené platby.
4/ starať sa o zverený majetok, doklady a dokumenty združenia a ihneď ohlásiťpredstavenstvu ich stratu alebo odcudzenie alebo zničenie.
7.
Znak a členský preukaz
1/ znak združenia obsahuje príslušnú symboliku schválenú Snemom.
2/ dokladom o členstve fyzickej osoby je registrácia v preukaze  príslušného športovéhozväzu a zaplatenie členského.
3/ dokladom o členstve právnickej osoby je Dohoda o kolektívnom členstve a zaplateniečlenského.
8.
Orgány  združenia
1/ Snem.
2/ predstavenstvo.
3/ kontrolór

1/  Snem :

a/ tvoria všetci členovia-fyzické osoby a právnické osoby zastúpené svojim štatutáromalebo ním písomne poverenou osobou. Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov  zastupujena sneme s právom hlasovať jeden z jeho rodičov, pričom člen sa môže Snemuzúčastniť a vystúpiť v diskusii.
b/ volí a odvoláva predstavenstvo a kontrolóra.
c/ schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci kalendárny rok.
d/ schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.
e/ schvaľuje zmenu stanov.
f/ schvaľuje rokovací poriadok Snemu.
g/ schvaľuje interné smernice združenia, pokiaľ nie sú na základe týchto Stanov aleborozhodnutia Snemu v kompetencii predstavenstva.
h/ schvaľuje zrušenie združenia a spôsob likvidácie jeho majetku.
i/ Snem zvoláva predstavenstvo aspoň jeden krát ročne. Mimoriadne zasadnutie Snemuzvolá predstavenstvo v prípade odvolania sa člena proti jeho vylúčeniu alebo v prípadežiadosti aspoň 30 % členov s právom hlasovať alebo z iného naliehavého dôvodu.Termín a miesto konania Snemu oznámi predstavenstvo členom aspoň 14 dní vopred.
j/ Snem vedie Snemom zvolený predsedajúci.
k/ Snem je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
l/ zápis z rokovania Snemu zabezpečuje predstavenstvom poverená osoba. 

2/  Predstavenstvo :

a/ riadi, koordinuje a zabezpečuje  každodennú činnosť združenia.
b/ plní najmä úlohy vyplývajúce zo Stanov združenia alebo uložené Snemom aleboz operatívnych potrieb alebo povinností združenia.
c/ plní ďaľšie úlohy vyplývajúce z opodstatnených požiadaviek príslušných orgánov aleboinštitúcií.
d/ na plnenie úloh združenia môže  spolupracovať aj s externými odborníkmi.
e/ predstavenstvo je 3 členné.
f/ predstavenstvo vedie a súčasne je štatutárnym zástupcom združenia predsedapredstavenstva, ktorého volí zo svojho stredu predstavenstvo. V prípade dlhodobejneprítomnosti alebo choroby / viac ako 10 dní / predseda predstavenstva písomnepoverí iného člena predstavenstva svojim zastupovaním.
g/ predstavenstvo zvoláva jeho predseda spravidla raz za 2 mesiace alebo v prípadepotreby aj častejšie.
h/ predstavenstvo je uznášaniaschopné svojou dvojtretinovou väčšinou.
i/  z každého rokovania predstavenstva robí poverený člen predstavenstva zápis.
g/ funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov a môže sa zopakovať 3 x za sebou.Po ukončení funkčného obdobia členov predstavenstva a z dôvodu kontinuity môžedôjsť k výmene len jedného člena predstavenstva a to tak, že niektorý z doterajšíchčlenov sa vzdá členstva alebo bude odvolaný Snemom pre nedôveru alebo žrebom.
h/ v prípade zníženia počtu členov predstavenstva počas funkčného obdobia  môžuostávajúci členovia nového člena spomedzi členov združenia kooptovať a to až dokonania najbližšieho Snemu, ktorý zvolí nového člena. Jeho funkčné obdobie sa končís funkčným obdobím dovtedajších členov predstavenstva.
i/ prvé predstavenstvo tvoria členovia prípravného výboru a to :

Katarína Csiaki, Broskyňová 49, 900 45 MalinovoMartin Csiaki, Broskyňová 49 ,900 45 Malinovo
Monika Sandtnerová, Svätoplukova 45, 902 01 Pezinok

j/ prvým predsedom predstavenstva je Katarína Csiaki, Broskyňová 49, 900 45 Malinovo

3/ Kontrolór :

a/ kontrolóra na návrh predstavenstva menuje a odvoláva Snem.
b/ vykonáva kontrolu ekonomicko-účtovných operácií združenia aspoň raz za štvrťrok.
c/ o výsledkoch kontroly informuje predstavenstvo.
d/ spravidla raz ročne informuje Snem o svojej kontrolnej činnosti a jej výsledkoch.
e/ predkladá predstavenstvu návrhy na skvalitnenie ekonomickej činnosti združenia.
9.
Hospodárenie a majetok združenia
Majetok združenia môžu tvoriť hnuteľné i nehnuteľné veci na zabezpečenie vlastnej činnosti.Príjmy združenia tvoria predovšetkým :

1/ členské príspevky.
2/ tréningové, štartovné, účastnícke, licenčné, homologizačné, registračné poplatky a pod.
3/ dotácie z orgánov riadiacich šport a iných orgánov podporujúcich všeobecnú športovúčinnosť.4/ výnosy z majetku a z vlastnej činnosti.
5/ dary.
6/ sponzoring.
7/ výnosy z reklám.
8/ výnosy z úrokov vkladov v peňažných ústavoch.
9/ zákonom stanovené percentá z daní od podnikateľských subjektov i fyzických osôb. 

Výdavky združenia sú predovšetkým :

1/ náklady na súťažnú, seminárnu, schôdzovú činnosť, organizáciu iných činností, finančnéceny, dary, odmeny za vykonanie prác v prospech združenia, odmeny pre trénerov a inýchšpecializovaných osôb a firiem, prenájmy priestorov na činnosť, nákupy športových potrieba iných potrieb potrebných pre chod združenia, náklady na dopravu, iné prevádzkovénáklady.
2/ členské príspevky do  jednotlivých regionálnych, národných alebo medzinárodnýchšportových a iných zväzov a organizácii.  

Dispozíciu s finančnými prostriedkami združenia a súvisiace podpisové právo aj v peňažných ústavoch majú predseda a ďalší člen predstavenstva, pričom pre každú operáciu sú potrebné súčasne obidva podpisy. 

Prvé predstavenstvo internou smernicou upraví výšku a platenie členského, poplatkov za tréningy, súťaže, sústredenia a pod.
10.
Záverečné ustanovenia
 Tieto Stanovy schválil prípravný výbor združenia dňa 8.10.2013.
Online registrácia na kurz gymnastiky
Registrujte tu
alebo volajte
Hotline
0948 382 909
© 2018, Malina - Centrum detskej gymnastiky.